Spotkanie Partnerstwa Lokalnego „Dolina Głuszynki”

Protokół ze spotkania Partnerstwa Lokalnego „Dolina Głuszynki” w dniu 30.06.2020

W dniu 30.06.2020 roku w Remizie Strażackiej OSP Głuszyna, odbyło się spotkanie Partnerstwa Lokalnego Doliny Głuszynki. W spotkaniu wzięło udział 20 osób.

Spotkanie otworzył p.Robert Borkiewicz, Prezes Stowarzyszenia „Lepsze Daszewice” na wstępie informując o piśmie otrzymanym z gminy Kórnik dotyczącym wsparcia finansowego realizacji brakującego odcinka chodnika między Daszewicami a Kamionkami otrzymanym z gminy Kórnik. Pismo można znaleźć tutaj.

Następnie przedstawił agendę spotkania.

Agenda przyjęta na spotkanie:

1. Powitanie – Robert Borkiewicz / członkowie Stowarzyszenia „Lepsze Daszewice”

2. Podsumowanie poprzedniego spotkania – Robert Borkiewicz / Jerzy Zalewski / członkowi Stowarzyszenia „Lepsze Daszewice”

3. Wyniki ankiety – Robert Borkiewicz / członkowie Stowarzyszenia „Lepsze Daszewice:

4. Omówienie sprawy budowy ul. Ożarowskiej oraz powiązanych wątków – Przedstawiciele Rady i Zarządu Osiedla Poznań-Głuszyna

5. Dyskusja w sprawie pkt. 4 – uczestnicy

6. Wspólna deklaracja poparcia budowy ul. Ożarowskiej – członkowie Stowarzyszenia „Lepsze Daszewice” / uczestnicy

7. Wolne głosy – uczestnicy

8. Ustalenie terminu i tematu kolejnego spotkania – Robert Borkiewicz / członkowie Stowarzyszenia „Lepsze Daszewice”

Zgodnie z agendą, podsumowanie pierwszego, poprzedniego spotkania, które odbyło się dnia 05 marca 2020, przedstawił Jerzy Zalewski, członek Stowarzyszenia „Lepsze Daszewice”, emerytowany Główny Specjalista w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego. W podsumowaniu pojawiły się również refleksje dotyczące rozwoju przestrzennego obszaru pogranicza Poznania, gminy Kórnik i Mosina, wraz z nakreśleniem problemów komunikacyjnych tych obszarów.

Po wystąpieniu Jerzego Zalewskiego, Robert Borkiewicz przedstawił krótko wyniki ankiety online przeprowadzonej po spotkaniu marcowym a dotyczącej priorytetowych działań Porozumienia.

Następnie głos zabrał Roman Bartkowiak z Rady Osiedla Poznań Głuszyna, informując o trzech istniejących wariantach przebiegu przyszłej ul. Ożarowskiej na odcinku wzdłuż płotu jednostki wojskowej, zwracając również uwagę na brak bezpiecznego skrzyżowania ul. Ożarowskiej z ul. Głuszyna w zaproponowanych wariantach. Pan Roman poinformował, że rada Osiedla Poznań Głuszyna będzie optowała za III wariantem przebiegu ul. Ożarowskiej.

Po Romanie Bartkowiaku głos zabrał p.Henryk Kania – Radny Miasta Poznania. Pan Henryk przedstawił stan zaawansowania konsultacji w/s wariantów przebiegu ul. Ożarowskiej potwierdzając że Rada Osiedla Głuszyna a także Rada Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo postulowały wariant III. Zwrócił uwagę też że budowa tej alternatywnej dla ul. Starołęckiej trasy komunikacyjnej, pozwalającej na ominięcie przejazdu kolejowego w ciągu ul. Starołęckiej, przyczyniłaby się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców południowej części Poznania i terenów sąsiednich poprzez szybszy dojazd służb ratunkowych, głównie pogotowia ratunkowego. Powstanie tego odcinka drogi pozwoliłoby też na usprawnienie komunikacji publicznej w tym rejonie. Pan Henryk nadmienił, że warunkiem realizacji tej inwestycji jest wykup gruntów pod pas drogowy od prywatnych właścicieli. Inwestycję mogłoby też przyspieszyć wsparcie finansowe ze strony MON. Na pytanie z Sali czy prywatni właściciele są skłonni sprzedać swoje grunty, pan Henryk odpowiedział, że tak, kwestią jest tylko cena. Prywatni właściciele byli też włączeni w konsultacje. Kontynuując swoje wystąpienie Radny wspomniał też o przebudowie wiaduktu w ciągu ulicy Baranowskiej, nad wariantami przebudowy pracują obecnie Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Na koniec swojego wystąpienia pan Henryk zobowiązał się, że jeżeli będzie miał jakieś nowe informacje nt. wspomnianych inwestycji chętnie się nimi ze wszystkimi zainteresowanymi podzieli.

Dyskusja była kontynuowana w kwestii przyszłego połączenia ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ożarowskiej na wschód z Głuszyną i dalej z Daszewicami, Kamionkami i Borówcem oraz w stronę zachodnią w kierunku Ronda Starołęka Mała. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że takie połączenie poprawiłoby bezpieczeństwo rowerzystów i stworzyło spójną sieć ścieżek rowerowych w tym rejonie.

Robert Borkiewicz podsumował dyskusję, proponując podpisanie „Stanowiska działaczy społecznych, samorządowców Osiedla Poznań Głuszyna oraz Gmin Kórnik i Mosina skupionych w ramach Porozumienia Lokalnego „Dolina Głuszynki” w sprawie konsultacji społecznych dot. Koncepcji budowy ul. Ożarowskiej na odcinku od ul. Głuszyna do ul. Czernichowskiej.” Tekst deklaracji znajduje się w załączniku do protokołu.

Dokument przedstawiający stanowisko w w/w sprawie został podpisany przez uczestników spotkania.

W ramach wolnych głosów głos zabrał Bartosz Bartkowiak z Rady Osiedla Głuszyna, informując o konsultacjach w/s Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznań i możliwości składania wniosków.

Termin na złożenie wniosków upływa z końcem sierpnia br. Można wnioski składać drogą mailową na adres MPU. Termin zebrania zostanie zaproponowany przez Stowarzyszenie „Lepsze Daszewice”.

Zebranie zamknął p. Robert Borkiewicz, Prezes Stowarzyszenia „Lepsze Daszewice”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność i zaangażowanie i za owocne spotkanie a OSP Głuszyna za gościnne przyjęcie w swoich progach.

Załącznik: 1. Stanowisko działaczy społecznych, samorządowców osiedla Głuszyna w Poznaniu oraz samorządowców Gmin Kórnik i Mosina skupionych w ramach Porozumienia Lokalnego „Dolina Głuszynki” w sprawie konsultacji społecznych dot. koncepcji budowy ul. Ożarowskiej na odcinku od ul. Głuszyna do ul. Czernichowskiej

Sporządzająca raport: Lidia Poniży Daszewice 03.07.2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *