List do Burmistrza Gminy Mosina w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla – Część Wschodnia”

Stowarzyszenie Lepsze Daszewice od czasu początku tworzenia podstaw zaktywizowania społeczności Daszewic oraz sąsiadujących sołectw działa na rzecz podniesienia świadomości społecznej a także aktywności w dążeniu do świadomego i skoordynowanego urządzania wspólnej przestrzeni i zasad z niej korzystania. Dolina Kopli określona w uchwale wywołującej plan miejscowy jako wschodnia część doliny jest nieodpowiednia pod względem przynajmniej geograficznym. Faktem jest, że obszary planistyczne przyjęte w mało zrozumiały sposób leżą w północnej i północno wschodniej części gminy Mosina. Stowarzyszenie docenia sam fakt zamiaru regulacji zasad ochrony, zagospodarowania a co za tym idzie i użytkowania przestrzeni objętej planem. Jednak obszary planu to tylko fragmenty całego pasma ekologicznego, przyrodniczego i hydrologicznego, który jako strefa związków ponadgminnych powinna być przedmiotem skoordynowanych działań także władz województwa dla określenia generalnych założeń dla struktury przestrzennej korytarza jezior kórnicko zaniemyskich oraz korytarzy ekologicznych Kopli, Głuszynki i Michałówki przynajmniej. Fragmenty wskazane do objęcia ustaleniami planu to tylko jednostkowo i raczej przypadkowo wyznaczone strefy dla których nawet analiza zasadności sporządzenia planu miejscowego, stała się tylko zabiegiem dla dokonania faktu analizy a nie zdefiniowała szczegółowego celu i przedmiotu planu.

Stowarzyszenie wnioskuje wykonanie opracowania kompleksowego dla zdefiniowania założeń ogólnych dla całego pasma obszaru gminy, przy  jednoczesnym zweryfikowaniu możliwości rozwoju funkcjonalnego obszaru dawnego założenia dla realizacji zalewu doliny Głuszynki. Wykonanie projektu planu dla zachowania status quo obecnych funkcji obszaru w celu ochrony przed zabudową to za mało. Nie tylko fragmenty przestrzeni, wymagają przebadania i przeanalizowania wszelkich aspektów uwarunkowań i szans logicznego  rozwoju struktur przestrzennych. Znaczenie doliny Kopli dla skoordynowanego działania na rzecz zachowania walorów doliny powinny być oparte o szerokie studia fizjograficzne, hydrologiczne i programy rewizji tras komunikacyjnych opartych o nowe elementy mostowe, wiaduktowe w tym nowych ciągów i szlaków ruchu rekreacyjnego.

 W obecnym czasie niedoboru wód gruntowych dolina Kopli stanowi przede wszystkim walor cennego obszaru dla stworzenia warunków dla retencji wód.

W załączeniu Stowarzyszenie Lepsze Daszewice udostępnia własne rozpoznanie materiałów sporządzonych przez Gminę stanowiących podbudowę wywołania działania planistycznego.

Rozpoznanie materiałów sporządzonych przez Gminę Mosina stanowiących wynik analiz jako podbudowa wywołania działania planistycznego pt. MIEJSCOWY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PN. „DOLINA KOPLA – CZĘŚĆ WSCHODNIA” OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ WSI BABKI ORAZ DASZEWICE.

Stowarzyszenie Lepsze Daszewice odnosząc się do szczytnego zamiaru planistycznego po tytułem sugerującym bardzo konieczne działanie na rzecz regulacji o randze prawa miejscowego dla doliny Kopli zawiera nieprawidłowo opisany przedmiot planu-doliny. Dolina Kopli, jej wschodnia część to obszar położony w Gminie Kórnik, od wpływu Głuszynki w miejscowości Kamionki i najwyżej do granicy gmin. Dla porządku rzeczy należy ponownie zrewidować tytuł zamiaru, tak aby w świadomości publicznej dolina Kopli nie utrwalała się jako kompleks całkowicie należący do Gminy Mosina. Dolina Kopli w strefie południowej styków obszarów gmin Kórnik i Mosiny oraz miasta Poznania w minionych okresach rozwoju przestrzennego aglomeracji był przedmiotem programowania realizacji zalewu. Ten odcinek doliny, dawniej nazywany wówczas doliną Głuszynki, stanowi system hydrologiczny mający powiązanie z rynną jezior kórnicko-zaniemyskich a równoleżnikowy układ dolinny tej strefy to odcinek zachodni z ujściem Kopli do Warty. Dlatego wskazanym jest ponowne przeanalizowanie przedmiotu planu w odniesieniu do formy dolinnej uwzględniając wielofunkcyjność i wieloaspektowość tematu do uszanowania w trybie planu zagospodarowania. Stanowiło by to rezygnację tym samym z próby interwencyjnego blokowania bezplanowej urbanizacji przez grabież w trybach administracyjnego postępowania terenów przyrodniczych.

Każdy z obszarów planistycznych według załączników do uchwały wywołującej plan, posiada znamiona lokalnych i szczególnych, odrębnych uwarunkowań oraz cech, które kwalifikują  do zaprogramowania odrębnych trybów, co ułatwi procedowanie tematów. W analizie zasadności takie wnioski sformułowano wyłącznie dla tematu Czapur a powinno dotyczyć wszystkich obszarów.

Spostrzeżenia dotyczące trzech sołectw osobno według załączników 1 do 3

Sołectwo Babki

Załącznik nr 1 do uchwały określa dwa rejony obszarowe na terenie Babek. Być może są na to uwarunkowania merytoryczne o których brak danych. Obszar wschodni to teren ograniczony ulicą Babiniecką, granicą północną obrębu i empirycznie ustaloną granicą wykluczającą tereny wzdłuż ulicy Gromadzkiej. Obszar zachodni w ramach sołectwa, to fragment w rejonie początku drogi Ożarowskiej. Cały obszar nie ma cech wiążących bezpośrednio z przebiegiem Kopli. Główny ciek Babinki o znaczeniu melioracyjnym jest jedynym elementem gospodarki wodnej obszaru od Kamionek przez Daszewice i brak znaczenia tego cieku o randze dopływu. Ten aspekt upoważnia do szczególnego powątpiewania dla użycia Kopli w nazwie planu dla obszaru Babek. Jeżeli zauważy się szczególny punkt przekroczenia granicy obrębu (drogi leśnej) przez Babinkę, która kilkadziesiąt metrów dalej kończy bieg, przy uwzględnieniu, że w tym  punkcie rozpoczyna się także ulica Ożarowska, która w perspektywicznych rozważaniach może mieć poważniejsze znaczenie dla komunikacji międzygminnej, obszar posiada ważne przyszłe znaczenie planistyczne.

Sołectwo Czapury

Dla obszaru sołectwa, jego uwzględnieniu ostatecznie w zakresie obszarowym wywołanego planu, według załącznika 2, istotnym jest fragment tekstu operatu zasadności przystąpienia do planu:

Początkowo w analizie uwzględniono także część doliny Kopla w Czapurach. Obszar ten okazał się jednak problemowy pod względem planistycznym ze względu na okalającą dolinę rzeczną silnie rozwiniętą zabudowę. Osiedle wciąż się rozwija, np. otwarta jest kwestia układu komunikacyjnego, który na dzień tworzenia niniejszego opracowania, można ocenić jako niewydolny. Założenia planistyczne najprawdopodobniej okazałyby się niemożliwe do zrealizowania oraz mogłyby utrudnić wprowadzenie pozytywnych zmian. W przypadku obszaru w Czapurach zalecane byłoby sporządzenie odrębnej analizy zasadności przystąpienia do opracowywania planu miejscowego obejmującego zarówno obszar osiedli, jaki i otaczających je terenów zieleni, porządkując status terenu.

Z powyższego tekstu bardzo ważnym jest uzasadnienie odstąpienie od analizy i nie zakwalifikowanie rzeki Kopli w Czapurach do objęcia planem. Stwierdzono podstawą wycofania się gdyż „Założenia planistyczne najprawdopodobniej okazałyby się niemożliwe do zrealizowania oraz mogłyby utrudnić wprowadzenie pozytywnych zmian.” Wycofano się więc z dokonania analizy, wskazując na potrzebę odrębnego rozpatrzenia analitycznego.  Pomimo tego, ostateczne decyzją komisji uwzględniono obszar do sporządzenia planu. Takie wytłumaczeniem wyraźnie potwierdza to samo o co występuje Stowarzyszenie. Obszar ten (także inne) wymaga szczególnego rozpatrzenia uwarunkowań wynikających z otaczającego zainwestowania naturę doliny zachodniego odcinka korytarza rzeki Kopli oraz świadomość trudu wysiłku samorządu w polemikach z mieszkańcami osiedla, zainwestowania dość brutalnie anektującego naturę. Specyfika tematu planistycznego wymaga odrębnej nazwy (tytułu) planu, bo jest trudny i będzie wymagał trudnej procedury.

Sołectwo Daszewice

Załącznik nr 3 do uchwały określa obszar planu z ulicą Leśną i tereny nie posiadające planu miejscowego. Wyjątkiem są tereny rolne na północny zachód od nowego osiedla Szyszkowa/Jodłowa. Decyzja ta, wyłączająca z postępowania planistycznego, zapewne ma cechy/podstawy świadomej polityki przestrzennej gminy z perspektywą (?) o dalszym podziale według postępowania poza planistycznego. 

Wyznaczony załącznikiem nr 3 obszar planu zapewnia przedmiotowe podejście do rzeki Kopla. Brak uszanowania podmiotowości zdradza ograniczenie pojmowania doliny Kopli pod względem geograficznym do terenu gminy, co nie jest prawidłowe. Określenie „wschodni” jest mylące, gdyż dolina Kopli w strefach przygranicznych Daszewic, Kamionek tylko w przypadku Kamionek jest uzasadnione. 

Stowarzyszenie podejmuje szereg kroków dla podniesienia świadomości społeczeństwa
i aktywności na rzecz zachowania reguł tworzenia korytarza ekologicznego babinki co dozy także wsi Babki oraz Kamionek w Gminie Kórnik. Plan miejscowy dla Daszewic bezwzględnie powinien rozwiązywać komunikacyjne relacje uwzględniające kontynuację propozycji nowych tras, na przykład ulicy Piotrowskiej, do Sypniewa i do ulicy Szkolnej, co w kampanii wyborczej na burmistrza stanowiło element kampanijnej gry.

Opracował: mgr Inż. arch. Jerzy Zalewski, kwalifikacje zawodu urbanisty Nr Z-185/KW/111/2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *